پوشش متفاوت در دکوراسیون

پوشش متفاوت در دکوراسیون

دکوراسیون منزل خود را متفاوت طراحی کنید پوشش های مختلفی در دکوراسیون داخلی وجود دارد که می توان هریک را در انواع فضاها از طراحی و دکوراسیون مغازه تا بازسازی ساختمان و طراحی داخلی ویلایی استفاده کرد که البته نقش سبک طراحی داخلی بسیار تعیین کننده خواهد بود.هنگام تصمیم گیری درمورد پوشش دیوارهای فضا ها تقریبا همه ی افراد،ابتدا به رنگ یا کاغذ دیواری می اندیشید،اما پوشش های دیواری بیشماردیگری هم وجود دارند که می توانند با شکوه و زیبا به نظربرسند،مانند پارچه،آیینه و موزائیک.

پوشش های دیواری غیرمعمول در دکوراسیون منزل

امکان پوشاندن دیوارها با انواع دیگری ازکاغذ،کاملا وجود دارد.اگرچه به هیچ وج با این هدف ساخته نشده اند،اگربرای آنها اشتیاق،زمان و گاهی مهارت کافی صرف شود،می توانید به شکل فوق العاده ای موثربه نظربرسند.

دستمال کاغذی

یک باردراسپانیا،یک اتاق پرشور و زیبا دیدم که شبیه هیچ یک ازچیزهایی که قبلا دیده بودم نبود.دیوارها با پوششی ازلایه های کم رنگ دستمال کاغذی،که مانند یک ساختمان روی یکدیگرچسبانده شده بودند و یک لایه ی رویی ازدستمال های کاغذی ساده و سفید و چندین لایه ی نازک لاک،بسیارخوب ازآب درآمده بودند.آبی ها و سرخ ها، زردها و سبزهای کم رنگ به نرمی درون سفید وارد می شدند و باعث می شدند که دیوارها مانن یک رنگین کمان به نظربرسند.این روشی دل ربا و ارزان برای یک اتاق خواب است که با،مثلا،رو تختی هایی سفید و کتانی و یک تخته ی کف کم رنگ و رنگ بری شده،که با رنگ سفید یا خاکستری جلا داده شده،یا رنگ آمیزی شده،ترکیب می شود.

پارچه

پارچه برای قرن ها به عنوان پوشش دیوارها مورد استفاده بوده است،ابتدا درهند،خاوردورو خاورمیانه و سپس دراروپا،حداقل تا دوران قرون وسطی،همزمان با قرن هفدهم که استفاده ازآن تا حدودی به وسیله ی کاغذ دیواری تحت الشعاع قرارگرفت،مورد استفاده بود اما استفاده ازآن هیچ گاه به طورکامل متوقف نشد.ساموئل پپیس ،روزنامه نگارمعروف قرن هفدهم،ازملاقات درلندن و این که اوقات سختی را برای خریدن ((یک چیت گل دار،که یک کرباس هندی نقاشی شده است))،به منظورتنظیم کردن یک طرح جدید بسیارزیبا،برای همسرش صرف کرده است،شرح می دهد.جان اویلن،روزنامه نگاردیگرآن دوره،((شام خوردن دریک اتاق که به وسیله ی پنتادو پوشانده شده بود)) که نام دیگری برای چیت گل داربود،شرح می دهد.

روزنامه و کاغذ کادو و کاغذ صنعتی در دکوراسیون منزل

استفاده ازرول هایی ازکاغذ های صنعتی به رنگ های زرد،سبزیا آبی،یا رول هایی ازکاغذهای بسته بندی پستی،به رنگ های زرد و قهوه ای،که ازطرف مات مورد استفاده قرارگرفته اند،اتاق های زیبایی ایجاد می کنند.بافت کاغذ جذاب و هزینه ی آن بسیارکم است.به هرحال،اگرچه کاغذهای صنعتی با عرض درحدود ۹۰ سانتی مترازبیش ترکاغذهای دیواری پهن ترهستند،ولی تا حدودی نازک اند.بنابراین،نیازاست تا ابتدا دیواربا یک امولسیون کم رنگ،رنگ آمیزی می شود ویا ازیک کاغذ استری استفاده شود،چرا که یک رنگ روشن یا یک کاغذ دیواری نقش دار،ازمیان لایه ی کاغذی خود را بهترنشان خواهد داد.مشکل دیگراین است که شما باید یک رول کامل کاغذ را بخرید.کم ترین مقدارآن عبارت است ازیک رول ۷۵ متری،که برای چندین اتاق متوسط کافی است.می توانید اضافات را ببخشید،بفروشید یا برای یک عمرازآن ها برای بسته های پستی استفاده کنید یا آن ها را برای نقاشی کودکان تکه تکه کنید.((آویزها)) ی سقف تا کف را روی بزرگترین میزی که می توانید،برش بزنید درحالی که مواظب عرض بیش تراین کاغذها هستید،پشت صفحه را با چسب کاغذ دیواری،بچسبانید،با آن ها به دقت کارکنید و آن ها را به وسیله ی یک پارچه ی خشک و تمیزجاسازی و هموارکنید.احتمالابهتراست که آن ها را کمی روی هم قراردهید تا این که آن ها را لب به لب درکنارهم جفت کنید.اثرجالب دیگررا می توان با چسباندن صفحات روزنامه به روشی مشابه،به دست آورد.    

دیوارپوشی در دکوراسیون منزل

امروزه،دیوارهای پوشیده ازپارچه یا روپوش شده،کماکان بسیاررایج هستند،خصوصا دراروپا و علی الخصوص درفرانسه،جایی که شماراعجاب آوری ازهتل ها و خانه های شخصی،دیوارهایی لطیف و انباشته دارند.بدین جهت می گوییم اعجاب آورکه ((دیوارپوشی)) هم نگران قیمت است و هم نیازبه نیروی انسانی بسیارزیادی دارد.فرآیند،شامل چسباندن یک چارچوب است اززهوارهای نازک به دیوار،پرکردن میان آن ها به وسیله ی پرکننده پلی استرن با نمودارآتش که به نام ((بامپ)) شناخته می شود سپس کشیدن پارچه ی درزدارروی زهوارها،می شود.نتایج اغلب بسیاربدیع و مجلل و با شکوه هستند،همان طورکه عایقی مناسب برای سرما و سرو صدا هستند.دیوارپوش ها چیزی بودند که ساکنان اروپای قرون وسطی،نسبت به پانل بندی یا پرده های منقوش،آویزهای پشمی،چرمی یا کرباسی خود،آن رابسیارساده تریافتند.به شکل طعنه آمیزی،روش کارشبیه به روشی است که دراواخرقرن شانزدهم و قرن هفدهم برای کاغذهای دیواری نمایشی به خدمت گرفته می شد.فقط اگراجداد ما،به جای این که تنها آن را آویزان کنند کارمشابهی را با استفاده ازپارچه های بافته شده ازپشم گوسفند انجام می دادند،ازفضای بسیارگرم تری برخوردارمی شدند.